تعرفه مراکز بهزیستی استان مازندران

 

ردیف موضوع فعالیت تعرفه دریافتی برای صدور مجوزفعالیت
بنام اشخاص حقیقی وحقوقی غیردولتی
)خصوصی وتعاونی(
تعرفه دریافتی برای
صدورمجوزفعالیت بنام موسسات
خیریه وغیر انتفاعی
تعرفه دریافتی برای تمدید مجوزفعالیت
بنام اشخاص حقیقی وحقوقی غیردولتی
)خصوصی وتعاونی(
تعرفه دریافتی برای تمدید
مجوزفعالیت بنام موسسات
خیریه وغیر انتفاعی
1 مهدکودک 500/000ریال رایگان 400/000ریال رایگان
2 مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست وخیابانی 400/000ریال رایگان 300/000ریال رایگان
3 خانه سلامت دختران وزنان 400/000ریال رایگان 300/000ریال رایگان
4 مجتمع های خدمات بهزیستی روستایی 150/000ریال رایگان 100/000ریال رایگان
5 مجتمع های خدمات بهزیستی شهری 300/000ریال رایگان 200/000ریال رایگان
6 کلینیک وارژانسهای مددکاری اجتماعی 400/000ریال رایگان 300/000ریال رایگان
7 مرکز توانبخشی معلولین 400/000ریال رایگان 300/000ریال رایگان
8 مراکز حرفه آموزی معلولین 400/000ریال رایگان 300/000ریال رایگان
9 مراکز توانبخشی ونگهداری سالمندان 400/000ریال رایگان 300/000ریال رایگان
10 مراکز توانبخشی ودرمانی بیماران روانی مزمن 500/000ریال رایگان 400/000ریال رایگان
11 مراکز خدمات مشاوره وژنتیک 500/000ریال رایگان 400/000ریال رایگان
12 مراکز درمانی وبازتوانی معتادین 500/000ریال رایگان 400/000ریال رایگان
13 مراکز خدمات مشاورهای اجتماعی 500/000ریال رایگان 400/000ریال رایگان
14 تاسیس انجمن هاوموسسات خیریه وانتفاعی رایگان رایگان رایگان رایگان
تعیین تعرفه صدور وتمدیدجوازبرای فعالیت 13گانه مقرردرماده26قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27
شماره حساب سیبا بانک ملی مرکزی ٢١٧٣۴۵۵١٣۵٠٠٢