خدمات حضوری

فرایند ارائه خدمات در اداره پذیرش و هماهنگی گروههای هدف سازمان بهزیستی :

درراستای استانداردسازی خدمات گروه‌های هدف سازمان بهزیستی مازندران وبراساس شرح وظایف جدید مرکز پذیرش و هماهنگی، نحوه ارائه خدمات به صورت ذیل می باشد:

 1-ارائه درخواست  از سوی مراجعه کننده . (درخواست میتواند از سوی مراجع یا از سوی نهادها و ارگانهای دیگر باشد).

2-نوع درخواست:(گواهی معلولیت،پذیرش در مراکز شبانه روزی توانبخشی ،استعلام،انتقال پرونده مددجو،پاسخ به نامه های ریاست جمهوری ،پاسخ به نامه های استانداری و سایر نهادها ،نظارت،راهنمایی مراجعین در خصوص حوزه های تخصصی سازمان و.....)

3-در صورتیکه درخواست کننده شرایط دریافت خدمات را داشته باشدتوسط مسئول پذیرش به کارشناس حوزه تخصصی ارجاع میگردد تا بررسی های لازم بعمل آید. در صورتی که مراجع شرایط دریافت خدمات را به هر دلیل از این سازمان نداشته باشد راهنمایی های لازم جهت ارجاع به سایر ارگانها  و سازمانهای ذیربط صورت میگیرد.

4-بررسی درخواست مراجع توسط  کارشناس  حوزه تخصصی. ( کارشناس حوزه تخصصی از طریق مصاحبه اولیه وهماهنگی با رابط اداره پذیرش در شهرستان ،هماهنگی با مددکار مربوطه  و کارشناس تخصصی شهرستان و با تهیه گزارش مددکاری و بر اساس دستورالعمل های حوزه های تخصصی  راهکارهای عملی  مناسبی به مددجوارائه می نماید. ویا باهماهنگی با  بهزیستی شهرستان محل سکونت ،خدمات به مراجع ارائه میگردد)

5- با توجه به نوع مشکل ،مددجو مورد ارزیابی قرار گرفته و براساس خدمات دریافت شده ،راه کارهای مناسب جهت توانمند سازی مراجع یاخانواده وی، توسط کارشناس حوزه تخصصی  ارائه میگردد.

6-لیست خدمات ارائه شده به مراجع و ارسال آن به شهرستان محل سکونت جهت اطلاع وثبت آن در سامانه پیمنت توسط مددکار.