لیست فراخوان های سال 1398

 

فراخوان واگذاری مراکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی وتامین اجتماعی به بخش خصوصی واجد شرایط

متقاضیان واجد شرایط در استان ها می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به مراکز علمی کاربردی بهزیستی وتامین اجتماعی در استان مازندران مراجعه ویابا شماره تلفن های 02188551377(سرکارخانم قانعی )از ساعت 8صبح الی 15تماس حاصل نمایند.

 

 

به استنادبند 2-4مصوبه شماره 1682488مورخ 96/11/17عالی اداری ,موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی وتامین اجتماعی در نظر دارد ,نسبت به واگذاری مراکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی وتامین اجتماعی وابسته به وزارت تعاون ,کارورفاه اجتماعی با رعایت ضوابط وقوانین ومقررات مربوطه وشیوه نامه جایگزینی مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی مورخ 97/07/22ودستورالعمل واگذاری مراکز آموزشی وابسته به موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی وتامین اجتماعی مصوب کمیته راهبردی موسسه مورخ 98/03/12به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان واجد شرایط در استان ها می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به مراکز علمی کاربردی بهزیستی وتامین اجتماعی در استان مازندران مراجعه ویابا شماره تلفن های 02188551377(سرکارخانم قانعی )از ساعت 8صبح الی 15تماس حاصل نمایند.

متقاضیان واجد شرایط حداکثر7روزاز تاریخ 98/03/21 لغایت 98/3/28فرصت دارند درخواست مکتوب خود را به مراکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی وتامین اجتماعی استان مازندران :واقع در ساری –میدان کارگر ابتدای خیابان رودکی اداره کل بهزیستی دفتر حقوقی اعلام کنند.

روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان مازندران