اطلاعیه بروز رسانی پورتال

 

به اطلاع می رساند بروزرسانی فنی پورتال بهزیستی استان مازندران به صورت آنلاین انجام شده و در طول مدت این بروزرسانی سامانه فاقد قطعی می باشد 

بروز رسانی پورتال بهزیستی مازندران